Cíle projektu

Vytýčili jsme si jen takové cíle, které jsme schopni splnit. Mezi konkrétní záměry našeho projektu patří navázání a následný rozvoj spolupráce a porozumění v oblasti odborného vzdělávání, soustavné odstraňování jazykové bariéry, zkvalitňování a modernizace jazykové výuky, vytváření moderních učebních pomůcek a jejich aplikace ve výuce, vytvoření webové stránky dokumentující průběh projektu, společná kooperace při rekonstrukci autoveteránu na Střední průmyslové škole dopravní Plzeň a při přestavbě benzinového automobilu na vůz s plynovým pohonem na Europa-Berufsschule Weiden. V rámci tohoto projektu se tedy vybraní žáci zapojí do výměnného pobytu mezi Českou republikou a Bavorskem. Ve volném čase také bude vždy připraven bohatý kulturně-vzdělávací a sportovní program pro sblížení žáků obou škol.

Mladí lidé z příhraničního regionu v rámci plánovaných aktivit mohou odstranit obavy ze sousední země, zvýší svou pracovní mobilitu a zlepší si také své jazykové kompetence. Společnou realizací profesně zaměřených úkolů se mezi nimi vybudují hlubší společenské vztahy a poté se mnohem snadněji orientují v kulturních reáliích sousední země.

Hlavním úkolem pro žáky z Weidenu při pobytu v Plzni je aktivní podíl žáků na činnostech směřujících ke kompletnímu zrestaurování autoveteránu Škoda Octavia z roku 1963. Tradiční techniky práce s automobily se dnes mezi mladými lidmi vracejí do popředí zájmu, a proto jsme na tuto potřebu reagovali i při plánování projektu. V tomto ohledu je tato myšlenka inovativní. Zde se zúročí cenné zkušenosti učitele odborného výcviku, pana Rudolfa Čapka, který žáky při práci povede a zajistí tak vysokou kvalitu provedení všech dílenských úkonů.

Při pobytu plzeňských žáků ve Weidenu je hlavním úkolem přestavba staršího benzínového automobilu na plynový pohon (moderní technologické postupy). Každý z partnerů zajistí dvakrát ročně výměnný pobyt pro studenty obou zemí. K realizaci projektu musejí být odpovídajícím způsobem připraveny školní dílny, materiální vybavení pro plnění praktických úkolů pro studenty a samozřejmě všechny nezbytné služby spojené s pobytem. Je nutné také zajistit odpovídající učební pomůcky, které budou pedagogové z obou škol používat. Žáci mají k dispozici i nejnovější informační a komunikační technologie (počítače, moderní audiovizuální technika, elektronická komunikace přes Internet apod.).

Projekt přinese v mnoha ohledech pozitivní efekt na příhraniční vztahy. Mladí lidé poznají svého souseda jako rovnocenného člena Evropské unie a jako možnou alternativu pro pozdější pracovní uplatnění. Zvýší se tak i pracovní mobilita mladých lidí, kteří snadněji akceptují životní styl a kulturní odlišnosti v sousedním státě. Náš projekt v tomto ohledu navazuje na všechny podobné snahy postupně odbourávat neopodstatněné společenské předsudky na obou stranách hranice.

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons paul (dex)